HIPÒTESI

L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida.

Antecedents

El principal factor de risc cardiovascular és l’obesitat i els seus factors associats com ara la diabetis o la hipertensió, fruit d’una alimentació inadequada i de baixos nivells d’activitat física. Les addiccions a l’alcohol, al tabaquisme i a altres drogues també són importants factors de risc de la malaltia cardiovascular.

En nombroses ocasions aquestes patologies són causades per la manca d’activitat física o una alimentació inadequada. Ambdós aspectes són hàbits de vida modificables que, si es milloren, poden aturar l’augment de la prevalença de la malaltia cardiovascular observada a escala internacional aquestes darreres dècades.

Atès que les malalties cardiovasculars sovint tenen el seu origen a la infància, des de la Fundació SHE creiem que és cabdal implementar programes escolares destinats a promocionar la salut cardiovascular des d’edats primerenques. D’altra banda, l’evidència científica sosté l’eficàcia de les intervencions escolars com el millor vehicle per arribar als nens i nenes i al seu entorn més immediat, especialment quan compten amb una avaluació sòlida, com és el cas del Programa SI!.

El desenvolupament i la validació científica del Programa SI! (de salut integral) és un dels reptes més importants de la Fundació SHE, un programa de salut que engloba des del segon cicle d’Educació Infantil fins al final de la Secundària (des dels 3 fins als 16 anys).

Els resultats de l’estudi epidemiològic del Programa SI! ja ha donat els primers resultats i no hi ha dubte que, en un futur, contribuirà a la millora de la salut cardiovascular de les noves generacions.

Web Programa Sí!
HIPÒTESI

Si es capacita els adults en coneixents, habilitats i actituds sobre un estil de vida saludable, entre iguals, milloraran els seus hàbits de salut cardiovascular i l’autocontrol dels factors de risc.

El Programa Fifty-Fifty neix de la iniciativa de la Fundació SHE, promoguda pel Dr. Valentí Fuster i de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dins el marc de l’Estratègia NAOS i de l’Observatori de la Nutrició i d’Estudi de l’Obesitat, per tal de millorar la salut de manera integral en persones adultes, mitjançant la modificació dels seus hàbits de salut.

Té com a objectiu millorar la salut integral de persones adultes de 25 a 50 anys, ajudant-les a modificar els seus hàbits de salut i auto controlar els principals factors de risc cardiovascular: sobrepès/obesitat, sedentarisme, tabaquisme i hipertensió arterial mitjançant l’educació entre iguals.

Antecedents

Partint d’una experiència prèvia del Dr. Fuster a l’Illa de Granada es va realitzar una prova pilot del programa Fifty-fifty al municipi de Cardona que va determinar la viabilitat de la intervenció i desenvolupar experiència en la metodologia de suport entre iguals. A partir d’una avaluació inicial dels participants i després de sis mesos d’intervenció, aquests havien modificat les seves rutines diàries i millorat els seus hàbits de salut.

L’obesitat, l’alimentació desequilibrada, el tabaquisme, la inactivitat física i la tensió arterial elevada són alguns dels principals factors de risc. Tot i que aquests cinc aspectes no sempre poden ser modificats, fins al 80% de la malaltia podria evitar-se si es frenessin els factors de risc relacionats amb l’estil de vida, com ara la inactivitat física, el consum de tabac i els mals hàbits alimentaris.

Es tracta d’un estudi d’intervenció comunitària de promoció de la salut integral en població adulta, mitjançant un projecte científic d’avaluació.

Aquest programa de salut comunitària s’acompanya d’una avaluació científica rigorosa dels resultats, dels processos d’implementació i del grau de satisfacció dels participants, amb la finalitat de definir un model de bones pràctiques que faciliti la seva adequada translació a les administracions i institucions públiques i privades implicades.

Web Programa Fifty-Fifty!
OBJECTIU

Al programa Healthy Communities són els membres de la mateixa comunitat qui promouen el canvi del paradigma de salut a la seva ciutat.

La Fundació SHE ha dissenyat un estudi científic per avaluar l’eficàcia d’una intervenció comunitària, Healthy Communities, parant especial atenció als principals factors de risc de la malaltia cardiovascular (tabac, hipertensió, diabetis, dislipèmia, obesitat), així com els esdeveniments cardiovasculars i neurodegeneratius. La finalitat de projecte és implementar i validar un programa de ciutat saludable en el qual es promoguin hàbits de salut cardiovascular en totes les etapes de la vida i que siguin els propis ciutadans qui s’involucrin per millorar el seu potencial de salut i benestar, generant una cultura de salut a una comunitat determinada, on es treballa per tal que la salut cardiovascular sigui tasca de tothom.

Healthy Communities HC2030 es basa en la implementació de programes de salut prèviament avaluats per la Fundació SHE els resultats dels quals han estat publicats a revistes científiques de gran impacte: el Programa SI! i el Programa Fifty-Fifty.

  • Programa SI!: intervenció educativa a l’entorn escolar basada en la promoció de la salut cardiovascular en nens i adolescents de 3 a 16 anys, afavorint comportaments saludables relacionats amb l’alimentació, l’activitat física i la gestió emocional amb el coneixement del cos i del cor com a eix d’unió.
  • Programa Fifty-Fifty: intervenció mitjançant tallers i dinàmiques de suport entre iguals (peer-group) dirigida a adults per millorar hàbits de salut cardiovascular abordant en profunditat temes com l’alimentació saludable, l’activitat física, el tabaquisme o l’estrès.

El projecte Healthy Communities HC2030 està finançat per l’Hospital Mount Sinai de Nova York, la Fundació SHE (Science, Health and Education)-La Caixa i col·laboren en el desenvolupament de l’estudi l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i el Centro Nacional de Investigaciones Científicas.

Web Healthy Communities HC2030